logo Funduszy Europejskich
flaga Rzeczypospolitej Polskiej
flaga Uni Europejskiej
flaga Uni Europejskiej

Projekty

WSPÓŁFINANSOWANE

z Funduszy Europejskich

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęła jedna oferta do siedziby firmy. Po komisyjnym otwarciu koperty i sprawdzeniu jej pod kątem wymaganych dokumentów, stwierdzono, że w wyniku braku uchybień, oferta została zaakceptowana a tym samym wykonawca przedmiotu zamówienia został wybrany.

Jedyną wazną ofertę złozyła firma Designum Business Marketing.
Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa celem realizacji przedmniotu zamówienia


Realizacja strategii wzorniczej w firmie nGroup System SP. z o.o.

Cele projektu

Cel główny główny projektu to wzrost potencjału technologicznego i rozwój firmy nGroup dzięki wdrożeniu kuczowych założeń Strategii Wzorniczej, która zakłada m.in.:

 • Wdrożenie innowacji produktowej
 • Wdrożenie innowacji procesowej
 • Unowocześnienie zasobów technologicznych i technicznych
 • Przebudowę organizacyjną i wizerunkową firmy
 • Wzrost konkurencyjności
 • Wzrost rozpoznawalności marki

Planowane efekty

 • poprawa pozycji konkurencyjnej
 • zwiększenie skuteczności i efektywności działania organizacji
 • ułatwiony dostęp do know-how
 • dywersyfikacja świadczonych usług
 • progresywne zwiększanie przychodów
 • poprawa wyników ekonomicznych
 • ograniczenie ryzyka ekonomicznego

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 731 850,00 zł

Wkład Funduszu Europejskiego

Wysokość dofinansowania 322 500,00 zł

logo Funduszy Europejskich
flaga Rzeczypospolitej Polskiej
flaga Uni Europejskiej
flaga Uni Europejskiej