flaga Uni Europejskiej

Projekty

WSPÓŁFINANSOWANE

z Funduszy Europejskich

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego
Tytuł projektu: „WIRTUALNA KARTA KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO – KARTA KOF”
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 1.036.440,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych 1.002.400,00 zł
Dofinansowanie: 848.331,12 zł
Termin realizacji 01.10.2020 – 01.10.2022

Przedmiotem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu wraz z aplikacją mobilną – Wirtualna Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF opartego na funkcjonalności ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu. Planowany do wdrożenia projekt dotyczy tworzenia usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Ponadto realizuje cele publiczne oraz zwiększa dostępność treści i usług zgodnie ze standardami WCAG 2.1. W ramach przygotowania strony internetowej oraz aplikacji mobilnej projektu zaplanowano przedstawienie treści z uwzględnieniem standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, aby dostosować stronę do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym ograniczając wykluczenie cyfrowe. Projekt rozwija e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację ; integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi. Karta KOF to pierwsza w regionie aplikacja, która umożliwia przedstawienie odpowiednio stargetowanej grupie docelowej spersonalizowanej oferty danego przedsiębiorcy biorąc pod uwagę korzyści dla społeczności lokalnej. To pierwsza aplikacja, która stanowić będzie platformę wymiany danych i informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wirtualna Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Wybrana oferta:

Oferent: BCO24 Sp. z o.o. Oferowana cena: 48.000,00 zł netto

Informacja o wyborze oferty (do pobrania):

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW MANAGERA DS. REALIZACJI I ROZLICZEŃ PROJEKTU

Zapytanie ofertowe

NGROUP SYSTEM SP. Z O.O. stosując zasadę rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wirtualna Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup usług w zakresie pełnienia obowiązków Managera ds. realizacji i rozliczeń projektu


Termin składania ofert – do 21.10.2020

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami (do pobrania):

  • 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2020/POPC
  • 2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
  • 3. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  • 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
  • 6. Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług
  • 7. Klauzula informacyjna
flaga Uni Europejskiej